fredag 14 oktober 2011

Kommentar till Reinfeldts tal 2011-10-12

Denna artikel är en kommentar till artiklarna i SvD Hur har Reinfeldts fem år vid makten varit? (2011-10-13) och Svårare för kvinnor att återfå ersättning (2011-10-14).

Reinfeldts tal under partiledardebatten 2011-10-12 (protokoll/video, höjdpunter i TV4, SvD) där han talar om arbetslinjen och hur de minskat antalet sjukskrivna och förtidspensionerade tycker jag är äcklande med tanke på vetskapen om att många i Sverige har utförsäkrats. Hans tal påminde mer om en trångsynt, icke empatisk agitator än en ansvarsfull politiker.

Reinfeldt tycker jag är enkelspårig och verkar sakna engagemang i andra samhällsfrågor än "arbetslinjen". Han verkar sakna visioner om saker han vill förbättra i Svenska samhället. Hans år vid makten upplever jag som förlorade år.


1. Sjukförsäkringar: Se till att lika rättigheter finns för personer som av sjukdom är lika "invalidiserade" oberoende av diagnos och hur den framtida troliga prognosen är. Det bör vara den aktuella graden av "invaliditet" (förlust av funktionsförmåga" som bör stå grund för rätten till en ersättning vid sjukdom. Regelverk som gör att personer hamnar på arbetsförmedlingen då de fortfarande är sjuka bör göras om. Regler som gör att personer riskerar bli utförsäkrade och förlora sin ursprungliga sjukpenninggrundande inkomst bör göras om. Det finns personer som går ned i arbetstid eller byter ett arbete med lägre lön i hopp om att kunna fortsätta arbeta trots sjukdom, men som sedan ändå blir för sjuka att kunna arbeta. Denna grupp bör man inte straffa för deras försök att kämpa vidare, utan bör se om det inte går att ge även dessa en sjukpenninggrundande inkomst som bättre svarar emot deras ursprungliga förmåga.

2. Sjukvård: Personer som söker privat sjukvård, som inte har landstingsavtal, bör kunna göra skatteavdrag så att man kan dra av inkomstskatt och sociala avgifter (de som arbetsgivaren betalar). Detta för att inte låta staten vinna två gånger om varje gång en patient söker privat vård - först för att de slipper betala för patientens vård och sedan för att de får in skatt på pengar som patienten använder till sin hälsa. Privata vårdgivare som inte är vinstdrivande, bör vara undantagna från skatt (mervärdes skatt, inkomst skatt och sociala avgifter). Staten bör ej tjäna pengar på att personer försöker förbättra sin hälsa.

3. Skolan: Skolan behöver förstatligas. Vi behöver inte licenser för lärarna, men däremot behövs professionellare ledning av skolorna, lärare som har större ämneskunskaper och lärare som i verkligheten bevisligen kan utveckla eleverna. Lärare och psykologer behöver samarbeta mer för att skapa studiero i skolorna. Erbjud elever som klarar av en högre studietakt kurser som är i högre tempo och leder till mer avancerade kunskaper. Skolor bör aldrig vara vinstdrivande, men däremot kan styrelse, ledningsgrupp och lärare få betalt för sitt arbete. Religiösa eller etiska friskolor bör förbjudas. Det är viktigt att vi inte bidrar till ett splittrat samhälle.

4. Energiförsörjning: Energiproduktion av kärnkraft bör vara i statlig ägo. Privata bolag har vinst som främsta drivande faktor, men när det gäller kärnkraft bör säkerhet och samhällsansvar vara främsta drivande faktor. Vi bör skrota gamla kärnkraftverk som inte har samma säkerhetsnivå som nya och som inte tillåter att man omvandlar radioaktiva ämnen till mer kortlivade radioaktiva ämnen. Satsa på acceleratordrivna reaktorer. De är dyrare att konstruera och ger eventuellt något högre elpris, men de har fördelen att använda underkritiskt bränsle och att kärnkraftsreaktionen stannar av ifall man inte tillför energi utifrån. Den graden av säkerhet, bör vara ett minimum krav. Att förlita sig på att aktiva system skall fungera för att stänga av härden är inte acceptabelt. En vattenpump kan gå sönder eller förlora sin el-tillförsel. System för att moderera kärnreaktionen kan haka upp sig eller förlora sin kraft-tillförsel. Acceleratordrivna kärnkraftverk tillåter att merparten av de radioaktiva ämnena elimineras genom transmutation. Istället för att stora mängder avfall behöver slutförvaras i 100.000-tals år, blir det mindre mängder avfall som kanske bara behöver slutförvaras i 100-tals år. Ett beslut för acceleratordrivna reaktorer, skulle både vara ansvarsfullt emot nuvarande och framtida generationer samt för livet på jorden. Elektrisk energi liksom infrastruktur för dess energiöverföring bör ses och som ett samhällsintresse. Kostnad för energi och nätavgift kan konsumenterna knappt alls påverka.

5. Brottslighet: Organiserad brottslighet måste bekämpas till varje pris. Koppar, bilar, cyklar, mm stjäls av ligor. Människor hamnar i händerna på utpressare eller människohandlare.  Är det staten som styr i landet eller är det brottslingarna? Man bör se över möjligheten att det skall gå att från samhällets sida utföra granskning av verksamheter och grupper som är tvivelaktiga, och att dessa grupper är tvungna att bevisa att de följer lagar och regler. Lurendrejeri och oseriösa affärsmetoder urholkar förtroendet för näringslivet och detta kan göra att det är svårare för seriösa, speciellt mindre, aktörer att verka. Det är mycket viktigt att stävja lurendrejeri och skojare för att näringslivet skall kunna utvecklas och vara dynamiskt. Marknaden på internet är beroende av att tillit finns, därför måste även den marknaden rensas från skojare. Landets gränser bör övervakas bättre vad gäller transport av gods och människor. Europa får inte bli en tummelplats för illegal verksamhet.

6. Arbetsrätt: Arbetsrätt behöver reformeras. Hur kan man försvara ett system som låter kompetenta, kvalificerade, duktiga arbetare vara arbetslösa? Alla bör ha samma chanser oavsett anställningstid. Arbetet bör inte bli en socialförsäkring. Studera och ta intryck av arbetsrätten i t.ex. Tyskland och Frankrike. I Tyskland är den enskilda individens rätt relativt stark genom att de kan ta vara på sin rätt via domstolar. I Frankrike kan man inte göra massuppsägningar hur som helst, eftersom man anser att det är ett samhällsintresse och då måste staten ha sitt att säga till om. Reinfeldts regering är positiv att Svenska arbetare skall konkurrera lönemässigt med importerad arbetskraft från låglöneländer. Frågan är om detta är något som ligger i Svenska arbetares intressen. Importerad arbetskraft har också exploaterats och lurats. I Sverige har vi en tradition av att arbetsgivare behandlar sina anställda bra, men vi kanske är på väg in i en ny era där hänsynslöst utnyttjande blir alltmer accepterat och nödvändigt för att kunna konkurrera.

7. Socialförsäkring: En bra socialförsäkring är viktig för att undvika att arbetsgivarna får ansvaret för social trygghet. Det är t.ex. inte rättvist att de som varit anställda länge får större social trygghet, än de som bara varit anställd en kort tid, genom regeln "först in, sist ut". Det är heller inte helt rätt att rättfärdiga ett system där en anställning betyder allt för t.ex. förmåner vid barnledighet eller sjukdom. Skillnaden kan vara hårfin mellan att ha rätt till "allt" eller knappt inga förmåner alls. T.ex. väntar personer på en anställning innan de blir gravida, just för att det är milsvida skillnader på ekonomiska förmåner då man är anställd eller inte.  Är det rätt emot individen? Hur påverkar det arbetsgivare att ha relativt nyanställda som måste ersättas av lika kompetenta eller mer kompetenta långtidsvikarier?

8. Ledning av förvaltningar: Hur landet styrs bör ses över. Just nu lever lever vi med ett gammalt princip om att förvaltningar skall styras via lagar från Axel Oxenstiernas tid. Denna princip är nog inte optimal i alla lägen för att leda och styra förvaltningar i deras arbete. Principen var en bra tanke och kanske fungerade hyggligt på 1600-talet, men med den växande komplexiteten i samhället och problemet med via trubbiga lagar försöka leda förvaltningar i deras arbete, gör att man måste börja ifrågasätta ifall det i alla lägen är lämpligt att behöva skapa en ny eller flera nya lagar för att leda Sveriges förvaltningar. Självklart måste en modernisering av lagarna hur förvaltningar styrs, garantera att förvaltningschefer blir marionetter till okunniga politiker som petar i saker de inte begriper och att enskilda individers rättigheter inte kan ändras dag för dag beroende på politikers dagsform. Lagen om offentlig upphandling, LOU, är ibland alltför stelbent och bör ses över ifall man inte kan göra anpassningar så att det inte blir en stelbent monsterkonstruktion som gör verksamheten ineffektiv, långsam eller att man i slutändan måste välja en sämre tjänst/produkt på grund att man missat något i specifikationen, men som man i efterhand förstått är viktig i sammanhanget.

9. Kommunal redovisning: Kommunala förvaltningar bör ha regler för minsta krav på ekonomisk redovisning och revision.

10. Republik: Sverige bör acceptera att vi ej längre är en monarki och att det ej längre går att hålla på med historisk nostalgi. Våra förvaltningar bör sikta på framtiden och monarkin hör till historien.


Hur ser John Fredrik Reinfeldts visioner ut inom dessa områden? Bryr han sig om att förnya, reformera Sverige för att förbättra svagheter och gå starkare emot framtiden? Jag vet ärligt inte var han står. Hans smala profil "arbetslinjen" är alldeles för smal för att bära honom i rollen som Sveriges statsminister.